Artikel 1 - Definition och tillämpningsområde

1.1 I de allmänna villkoren ska följande termer ha följande innebörd:

 1. Erbjudande: de produkter som erbjuds av förmedlaren;
 2. Agent: Shenzhen HST Technology Co.,LtD, [juridiskt] etablerat i Shenzhen och med huvudkontor på 01, Shajing street, Building 19, Wanfeng Dayangtian, Industial Zone Bao'an District. Registrerad i handelskammarens handelsregister under nummer 91440300MA5F79T580 som accepterar och därmed underlättar avtal om leverans av Leverantörens produkter via webbplatsen som mellanhand;
 3. Beställning: den produkt som köparen har beställt och för vilken ett avtal har ingåtts;
 4. ångerfrist: den period inom vilken konsumenten kan utöva sin ångerrätt;
 5. Konsument: en fysisk person som inte agerar i egenskap av näringsidkare eller för en näringsidkares räkning och som ingår ett distansavtal med en förmedlare;
 6. E-commerce: Köparen gör en beställning via webbplatsen, vilket ger förmedlaren mandat och befogenhet att ingå ett avtal om en eller flera produkter mellan köparen och leverantören i egenskap av förmedlare och därmed inte på förmedlarens bekostnad och risk, där betalningen enligt avtalet sker via förmedlaren och leverantören levererar produkten direkt till köparen;
 7. Blankett: den ångerblankett som leverantören tillhandahåller för konsumenten att fylla i om denne vill utöva sin ångerrätt, i enlighet med bilagan till villkoren;
 8. Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att frånträda avtalet inom ångerfristen;
 9. Köpare: den person med vilken ett avtal ingås för leverantörens räkning;
 10. Leverantör: leverantören av en produkt;
 11. Avtal: ett avtal som ska ingås eller ingås mellan köparen och leverantören genom en mellanhand för köp av produkter, där endast ett eller flera medel för distanskommunikation används för att ingå avtalet;
 12. Produkt: en vara som leverantören erbjuder via webbplatsen genom e-handel;
 13. Skriftlig: varje digital kommunikation med hjälp av tecken som kan lagras på ett varaktigt medium och där förmedlaren kan bestämma vilken metod som ska användas;
 14. Allmänna villkor: De allmänna villkoren fastställs av Mirandos E-com. som agerar som mellanhand.

1.2 Villkoren gäller för varje erbjudande från en förmedlare, varje beställning och varje avtal, inklusive tillägg eller ändringar av dessa, samt för efterföljande avtal.

1.3 Tillämpningsområdet för allmänna villkor eller (inköps)villkor för köparen av förmedlaren avvisas uttryckligen.

1.4 Artiklarna 12.5, 12.6, 13, 14 och 15 i de allmänna villkoren gäller endast konsumenter.

1.5 Om en eller flera bestämmelser i villkoren vid någon tidpunkt skulle vara ogiltiga helt eller delvis, ska avtalet och dessa villkor i övrigt fortsätta att gälla och bestämmelsen i fråga ska utan dröjsmål ersättas med en bestämmelse som i samförstånd kommer så nära den ursprungliga bestämmelsens innebörd och syfte som möjligt.

Artikel 2 - E-commerce

2.1 Leverantörens uppgifter finns på webbplatsen.

2.2 Om leverantören inte är baserad i Sverige ska den beställda produkten registreras i köparens namn. Alla ytterligare kostnader, såsom moms, tullavgifter och andra statliga avgifter, ska betalas av köparen.

2.3 De priser som anges i erbjudandet är exklusive moms och andra statliga avgifter och exklusive frakt och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inte annat uttryckligen anges.

2.4 Betalning av beställningen sker genom en mellanhand, som betalar leverantören för köparens räkning.

2.5 Skillnaden mellan det belopp som köparen betalar för beställningen och det belopp som förmedlaren betalar till leverantören ska betraktas som ersättning för de tjänster som förmedlaren utfört.

Artikel 3 - Näringsidkarens identitet

Ingen returadress!

Företag: K&L e-Com
Land: Nederländerna
Stad: Dordrecht
Gata och nummer: Pascalstraat 17-P
Postnummer: 3316GR
Företagsnummer: 78717442

Momsnummer: NL861506352B01

Artikel 4 - Tillämplighet

4.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från näringsidkaren och för alla distansavtal och beställningar som ingås mellan näringsidkaren och konsumenten.

4.2 Innan distansavtalet ingås ska texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska näringsidkaren innan distansavtalet ingås ange att de allmänna villkoren finns tillgängliga för granskning och att de kommer att skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt på konsumentens begäran.

4.3 Om distansavtalet ingås elektroniskt ska texten till dessa allmänna villkor, med avvikelse från föregående punkt och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan spara den på ett varaktigt medium. Om detta inte är rimligt möjligt ska det innan distansavtalet ingås anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt, utan kostnad.

4.4 Om produkt- eller tjänstespecifika villkor gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket gälla i tillämpliga delar och i händelse av motstridiga allmänna villkor ska konsumenten alltid åberopa den bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

4.5 Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid någon tidpunkt skulle vara ogiltiga eller ogiltiga, helt eller delvis, ska resten av avtalet och dessa villkor förbli i kraft och bestämmelsen i fråga ska omedelbart ersättas i samförstånd med en bestämmelse som kommer så nära den ursprungliga bestämmelsens omfattning som möjligt.

4.6 Situationer som inte omfattas av dessa allmänna villkor måste bedömas "i andan" av dessa allmänna villkor.

Eventuella oklarheter i fråga om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra allmänna villkor ska tolkas "i andan" i dessa allmänna villkor.

Artikel 5 - Erbjudandet
5.1 Om ett erbjudande har en begränsad giltighet eller är föremål för villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.

5.2 Erbjudandet kan ändras. Entreprenören har rätt att ändra och anpassa erbjudandet.

5.3 Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en välgrundad bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en trogen representation av produkterna och/eller tjänsterna. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet som är bindande för entreprenören.

5.4 Mirandos Stockholm ansvarar inte för förändringar i förpackningar i olika länder. Förpackningen som visas på produktbilderna kan variera från land till land.

5.5 Alla bilder, specifikationer och information i erbjudandet är vägledande och kan inte leda till ersättning eller uppsägning av kontraktet.

5.6 Bilderna av produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de faktiska färgerna på produkterna.

5.7 Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter han har när han accepterar erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:

 • I priset ingår skatter;

 • eventuella fraktkostnader;
 • Hur avtalet ingås och vilka åtgärder som krävs för det;

 • Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
 • Metod för betalning, leverans och fullgörande av avtalet;
 • Tidsgränsen för att acceptera erbjudandet, eller tidsgränsen inom vilken näringsidkaren garanterar priset;
 • Beloppet för taxan för fjärrkommunikation om kostnaden för att använda tekniken för fjärrkommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;

 • Om avtalet kommer att bevaras efter det att det har ingåtts och, i så fall, hur konsumenten kan ta del av det;

 • Hur konsumenten kan kontrollera och, om så önskas, korrigera de uppgifter som han eller hon har lämnat i samband med avtalet innan det ingås; 
 • Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en förlängd transaktion.

 • Konvertering av förpackningen
 • Valfritt: tillgängliga storlekar, färger och typer av material.

Artikel 6 - Avtalet

6.1 Avtalet ingås, med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4, när konsumenten accepterar erbjudandet och villkoren för detta är uppfyllda.

6.2 Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren att utan dröjsmål bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge som näringsidkaren inte har bekräftat mottagandet av detta godkännande får konsumenten häva avtalet.

6.3 Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

6.4 Näringsidkaren kan - inom lagens gränser - få information om huruvida konsumenten kan uppfylla sina betalningsskyldigheter samt om alla fakta och faktorer som är viktiga för att distansavtalet ska kunna ingås på ett korrekt sätt. Om näringsidkaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att avvisa en beställning eller begäran och ange skälen till detta eller att ställa särskilda villkor för dess genomförande.

6.5 Näringsidkaren ska förse konsumenten med följande information skriftligen eller på ett sätt som kan lagras på ett tillgängligt sätt på ett varaktigt medium:

6.6 Besöksadress till näringsidkarens lokaler där konsumenten kan lämna in klagomål;
Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller en tydlig redogörelse för att ångerrätten är utesluten;
information om garantier och befintlig service efter försäljningen;
De uppgifter som anges i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte näringsidkaren redan har tillhandahållit dem till konsumenten innan avtalet ingicks.
kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
Om det är fråga om ett tidsbegränsat avtal gäller bestämmelsen i föregående stycke endast för den första leveransen.

6.7 Varje avtal ingås under förutsättning att produkterna i fråga finns tillgängliga i tillräcklig omfattning.

Artikel 7 - Ångerrätt

7.1 Vid köp av produkter kan konsumenten häva avtalet utan att ange några skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar löpa dagen efter det att konsumenten eller en företrädare som konsumenten och företagaren tidigare har utsett har mottagit varan.

7.2 Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer att packa upp eller använda produkten endast i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon återlämna produkten till näringsidkaren med alla levererade tillbehör och, i den mån det är rimligt, i ursprungligt skick och i originalförpackning, i enlighet med de rimliga och tydliga instruktioner som näringsidkaren har gett.

7.3 Om konsumenten vill utöva sin ångerrätt är han eller hon skyldig att meddela entreprenören om detta inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/mail. Efter att konsumenten har utnyttjat sin ångerrätt måste kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten måste bevisa att de levererade varorna har returnerats i tid, t.ex. genom ett postbevis.

7.4 Om konsumenten efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 inte har meddelat att han eller hon vill utöva sin ångerrätt eller inte har returnerat produkten till näringsidkaren, är köpet ett faktum.

Artikel 8 - Kostnader i händelse av återkallelse

8.1 Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska konsumenten stå för kostnaderna för att returnera varorna.

8.2 Om konsumenten har betalat ett belopp ska operatören återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter ångerrätten. Förutsättningen är att näringsidkaren redan har mottagit varorna eller att det finns ett avgörande bevis för att varorna har returnerats i sin helhet.

Artikel 9 - Undantag från ångerrätten

9.1 Näringsidkaren får utesluta konsumenten från sin ångerrätt för produkter som avses i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om näringsidkaren tydligt har angett detta när han eller hon lämnade sitt erbjudande eller åtminstone i god tid innan avtalet ingicks.

9.2 Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter som
som säljs av

 • näringsidkare har utarbetats i enlighet med konsumentens specifikationer;

 • som är klart personliga till sin natur;

 • De kan inte returneras på grund av sin karaktär;
 • som förstörs eller åldras snabbt;

 • Priset beror på fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;

 • För enskilda tidningar och tidskrifter;

 • För ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars försegling har brutits av konsumenten.

 • För hygienprodukter (detta gäller även underkläder, behåar, smycken, tandborstar, hårborttagningsprodukter, plattänger, hårprodukter och badkläder) eller vätskor.
 • Det är endast möjligt att utesluta ångerrätten för tjänster.
 • om logi, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras ett visst datum eller under en viss period;

 • vars leverans påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke före utgången av ångerfristen;

 • Om vadslagning och lotterier.


Artikel 10 - Priset


10.1 Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på produkterna och/eller tjänsterna inte att höjas, med undantag för prisändringar på grund av ändrade momssatser.

10.2 I motsats till vad som sägs i föregående stycke kan Handlaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför Handlarens kontroll till rörliga priser. Detta samband med fluktuationer och det faktum att de angivna priserna är vägledande priser ska anges i erbjudandet.

10.3 Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om de beror på lagar eller förordningar.

10.4 Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är endast tillåtna om företagaren har godkänt dem och:

10.5 de följer av lagstadgade bestämmelser eller föreskrifter, eller
konsumenten har rätt att säga upp avtalet den dag då prishöjningen träder i kraft.
De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster inkluderar moms.

10.6 Alla priser kan innehålla tryck- och sättningsfel. Vi tar inget ansvar för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryckfel är entreprenören inte skyldig att leverera varorna till fel pris.

10.7 Särskilda tilläggsavgifter för tullklarering och/eller importtullar ingår inte i priset och är kundens ansvar.


Artikel 11 - Överensstämmelse och garanti

11.1 Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller officiella föreskrifter som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. I den mån det har avtalats garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annan än normal användning.

11.2 En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagstadgade rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot företagaren på grundval av avtalet.

11.3 Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter måste reklameras skriftligen från entreprenören inom 14 dagar efter leveransen. Produkterna måste returneras i sin originalförpackning och i nytt skick.

11.4 Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören är inte i något fall ansvarig för att produkterna i slutändan är lämpliga för konsumentens respektive användning, och inte heller för några råd om användning eller tillämpning av produkterna.

11.5 Garantin gäller inte om:

Konsumenten har själv reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit en tredje part reparera och/eller modifiera dem;

De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt behandlats vårdslöst eller i strid med entreprenörens och/eller förpackningens anvisningar;

Otillräckligheten beror helt eller delvis på statliga bestämmelser som har införts eller kommer att införas om typ eller kvalitet på de material som används.

Artikel 12 - Leverans och genomförande

12.1 Operatören ska iaktta största möjliga omsorg vid mottagandet och utförandet av produktbeställningar.

12.2 Leveransplatsen är den adress som konsumenten har meddelat företaget.

12.3 Med förbehåll för vad som anges i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska företaget ta emot beställningar skyndsamt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har godkänt en längre leveranstid. Om leveransen försenas eller om en beställning inte kan uppfyllas eller endast delvis kan uppfyllas ska konsumenten informeras om detta inom 30 dagar efter beställningen. Konsumenten har i detta fall rätt att säga upp avtalet utan påföljd och har rätt till ersättning.

12.4 Vid upplösning enligt föregående stycke ska näringsidkaren återbetala det belopp som betalats till konsumenten så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösningen.

12.5 Om det visar sig vara omöjligt att leverera en beställd produkt kommer näringsidkaren att försöka leverera en ersättningsartikel. Senast vid leveransen ska det tydligt och begripligt meddelas att en ersättningsartikel kommer att levereras. Ångerrätten kan inte uteslutas för ersättningsartiklar. Företagaren ska stå för kostnaderna för returförsändelsen.

12.6 Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos entreprenören fram till tidpunkten för överlämnandet till konsumenten eller en tidigare utsedd representant som entreprenören har fått kännedom om, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 13 - Tidsbegränsade transaktioner: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Uppsägning

13.1 Konsumenten kan ingå avtal på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst, säga upp de tillämpliga uppsägningsreglerna och en uppsägningstid som inte överstiger en månad.

13.2 Konsumenten har rätt att när som helst säga upp ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med förbehåll för de överenskomna uppsägningsreglerna och en uppsägningstid på högst en månad, vid utgången av den fasta löptiden.

13.3 Konsumenten får vidta de åtgärder som avses i föregående punkter:

13.4 upphöra när som helst och inte begränsas till att upphöra vid en viss tidpunkt eller under en viss period;

13.5 avsluta dem åtminstone på samma sätt som han själv har ingått dem.

13.6 alltid upphöra med samma uppsägningstid som entreprenören har angett för sig själv.

Förlängning

13.7 Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte förlängas eller förnyas underförstått för någon period.

13.8 Trots vad som sägs i föregående stycke får ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller tidskrifter tyst förlängas med högst tre månader om konsumenten har rätt att säga upp det förlängda avtalet före utgången av förlängningsperioden med högst en månads uppsägningstid.

13.9 Ett tidsbegränsat avtal som ingåtts för regelbunden leverans av varor eller tjänster får automatiskt förlängas på obestämd tid endast om konsumenten har rätt att när som helst säga upp avtalet med en uppsägningstid på högst en månad, och med en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet avser regelbunden leverans av dagstidningar eller veckotidningar eller periodiska skrifter, men mindre än en gång i månaden.

13.10 Ett tidsbegränsat avtal om regelbunden leverans av provdags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) får inte fortsätta under tystnad och ska automatiskt upphöra vid prov- eller introduktionsperiodens slut.

Varaktighet

13.11 Om ett avtal är längre än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter det att ett år av avtalet har gått ut med upp till en månads uppsägningstid, såvida inte rimlighet och rättvisa förhindrar uppsägning före utgången av den överenskomna perioden.

Artikel 14 - Betalning

14.1 Om inget annat datum har avtalats ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom sju arbetsdagar från början av den betänketid som avses i artikel 6.1. När det gäller ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period att löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.

14.2 Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål meddela Operatören om eventuella felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller den betalning som angetts.

14.3 I händelse av konsumentens försummelse har operatören rätt att, med förbehåll för lagstadgade begränsningar, debitera konsumenten skäliga kostnader.

Artikel 15 - Klagomål

15.1 Reklamationer om genomförandet av avtalet ska lämnas in fullständigt och tydligt beskrivet inom 7 dagar till näringsidkaren efter det att konsumenten har upptäckt bristerna.

15.2 Klagomål som lämnas in till näringsidkaren ska besvaras inom 14 dagar från mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebart längre handläggningstid ska näringsidkaren svara inom 14-dagarsperioden med ett mottagningsbevis och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.

15.3 Om klagomålet inte kan lösas i godo blir det en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.

15.4 Ett klagomål upphäver inte näringsidkarens skyldigheter om inte näringsidkaren skriftligen anger annat.

15.5 Om ett klagomål från entreprenören befinns vara berättigat ska entreprenören efter eget val ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt.

Artikel 16 - Tvister

16.1 Endast nederländsk lag är tillämplig på avtal mellan företagaren och konsumenten på vilka dessa allmänna villkor är tillämpliga. Även om konsumenten bor utomlands.

16.2 Om köparen har ett klagomål ska köparen skriftligen meddela förmedlaren detta.

16.3 Ett klagomål upphäver inte köparens eller förmedlarens skyldigheter, såvida inte förmedlaren skriftligen meddelar annat.

16.4 Reklamation av avtalets fullgörande måste göras skriftligen och motiveras inom sju (7) dagar från det att köparen upptäckt bristerna.

16.5 Ett klagomål ska besvaras av en behörig representant inom 14 dagar efter mottagandet. Om ett klagomål har en förutsebar längre handläggningstid kommer den klagande att informeras om detta inom 14 dagar och informeras om den period inom vilken klagomålet kommer att handläggas.

16.6 Medlaren ska alltid ha minst fyra (4) veckor på sig för att lösa ett klagomål genom ömsesidig överenskommelse. Efter denna period ska klagomålet anses vara en tvist enligt artikel 15.8.

16.7 Om förmedlaren förklarar att klagomålet är berättigat ska han eller hon efter eget gottfinnande ersätta eller reparera de levererade produkterna kostnadsfritt. Om ett klagomål inte kan lösas genom en ömsesidig överenskommelse ska klagomålet betraktas som en tvist i den mening som avses i artikel 15.8.

16.8 Om den klagande är en konsument kan han eller hon också kontakta en tjänst för att lösa klagomål via den europeiska plattformen för tvistlösning (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).

16.9 Alla tvister som uppstår ur eller till följd av avtalet eller som villkoren gäller för ska uteslutande och oberoende av köparens eller en tredje parts hemvist regleras av nederländsk lag och ska uteslutande omfattas av [Rotterdams] domstols jurisdiktion, såvida inte bestämmelser i tvingande lag ger upphov till jurisdiktion av en annan domstol.

Tillämpligheten av Wienköpskonventionen är utesluten.

***

Tillägg: Avbeställningsblankett (endast för konsumenter)

Formulär för avbokning

(Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill säga upp avtalet).

[Namn]

[Adress]

[postnummer + stad]

[E-post]

Härmed återkallar undertecknad avtalet om försäljning av följande produkter:

Beställd den: ______________ (ange datum)

Beställningsnummer: ______________ (ange beställningsnummer)

Produkten togs emot den: ______________ (ange datum)

Konsumentens namn: ______________ (ange namn)

Konsumentens adress: ______________ (ange adress)

Konsumentens bostadsort: ______________ (ange stad)

Köparens e-postadress: ______________ (ange e-postadress)

IBAN-kontonummer: ______________ (ange konsumentens IBAN-nummer)

Underskrift: ______________ (skriv under)

Datum för inlämning: ______________ (ange datum)